DISTANCES LĪGUMS

Par Interneta Pakalpojumu sniegšanu

 

UZMANĪBU!!!

Pasūtot pakalpojumus interneta vietnē my.garmtech.com Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šā

Līguma nosacījumiem un pilnībā piekrītat tiem.

 

St. Andrews 2015.gads 28. jūlijs.

GARMTECH LP, reģistrētais Skotijā 2015. gada 29. jūnijā ar ierobežotas partnerības

reģistrācijas Nr. SL21351, turpmāk tekstā – Provaiders, no vienas puses, un Jūs kā pakalpojuma

izmantotājs, turpmāk tekstā – Klients, no otras puses, katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, bez

maldības, viltus vai spaidiem, noslēdza šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Provaiders nodrošina Pakalpojuma (mājas lapas uzturēšana) sniegšanu Klientam par atlīdzību,

pamatojoties uz Klienta rakstisku Pakalpojuma pieteikumu, kurš noformēts saskaņā ar Pakalpojuma

sniedzēja noteikto formu, un saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Pakalpoja apjoms un tā cena ir norādīta pakalpojuma pieteikuma brīdī un apstiprinājumā, kuru

Klients saņem uz savu elektoniskā pasta adresi.

1.3. Līgums stājas spēkā no tā apstiprināšanas brīža- Klientam aizpildot pasūtījuma formu un nosūtot to

Provaiderim. Līgums ir noslēgts uz vienu gadu. Ja vienu mēnesi pirms līguma beigu termiņa neviena no

pusēm neizsaka vēlēšanos izbeigt līguma attiecības, līgums uzskatāms par automātiski pagarinātu uz vienu

gadu, kura beigās darbojas šī punkta noteikumi.

2. Klienta tiesības un pienākumi

2.1. Klients ir tiesīgs izmantot Provaidera sniegtos Pakalpojumus tikai atbilstoši to vispār pieņemtajai

nozīmei un šī Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Provaidera un/vai trešo personu tiesības, kā arī

nepārkāpjot vispārpieņemtās likumības un morāles normas. Klients nav tiesīgs nodot savus pieslēguma

datus (lietotāju vārdi, paroles) trešajām personām.

2.2. Klients nav tiesīgs izmantot Pakalpojumus nelegāliem mērķiem, piekļūšanai svešām sistēmām un/vai

failiem bez to īpašnieku atļaujas, nepieprasītu vai sistēmu un/vai citu lietotāju iekārtu un/vai

programmnodrošinājumus bojājošu sūtījumu izplatīšanai (ķēdes vēstules, reklāmas materiāli, datoru vīrusi

un līdzīgi materiāli).

2.3. Klientam ir tiesības mainīt Pakalpojumu apjomu vai pārtraukt līgumu, vismaz vienu mēnesi iepriekš

rakstiski par to brīdinot Provaideru.

2.4. Klients apņemas apmaksāt Provaidera sniegtos Pakalpojumus.

2.5. Klients uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras var rasties, veicot izmaiņas konfigurācijas failos.

2.6. Klients ir atbildīgs par viņa rīcības vai nolaidības rezultātā radītiem zaudējumiem, bojājumiem vai

kļūdām Pakalpojuma sniegšanā vai pieslēguma aparatūrā, kas tiek izmantota, lai Klientam tiktu

nodrošināts Pakalpojums, Klients apņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar aparatūras remontu un

Pakalpojuma atjaunošanu.

2.7. Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras tas veic Provaidera tehniskajās sistēmās.

Papildus Klients ir atbildīgs par uzstādītiem skriptiem un/vai programmnodrošinājumu, kā arī to, ka

piekļuve pie visām direktorijām un datnēm ir iestatītas korektā veidā, atkarībā no instalācijas metodes.

2.8. Klients ir tiesīgs veikt rezerves kopiju tikai izmantojot kontroles paneli.

3. Provaidera tiesības un pienākumi

3.1. Provaiders apņemas sniegt Pakalpojumus pēc iespējas labākā kvalitātē. Par kvalitātes trūkumiem

netiks uzskatīti Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumi, kuri ilgst līdz 72 (septiņdesmit divām) stundām, ja

pārtraukuma pamatā ir trešo personu rīcība, iekārtu bojājumi, kas nav Provaidera īpašumā, un kuru

 

Lapa 2. no 4.

tehniskais stāvoklis nav atkarīgs no Provaidera rīcības. Pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no

brīža, kad Klients vai tā pilnvarotā persona ir informējis Provaideru par pārtraukumu pa tālruni. Par

pārtraukumu Klientam ir iespēja paziņot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

3.2. Provaiders ir tiesīgs grozīt Pakalpojumu maksu, par to vismaz divas nedēļas iepriekš brīdinot

Klientu. Provaidera piedāvātie grozījumi uzskatāmi par klusējot pieņemtiem, ja Klients nepaziņo par

attiekšanos no Provaidera Pakalpojumiem un turpina izmantot Provaidera Pakalpojumus.

3.3. Provaiders ir tiesīgs, ja Klients laikā neapmaksā saskaņā ar šo līgumu Provaiderim pienākošos

summas, izvietot informāciju par Klientu kā par savu parādnieku publiskās parādnieku datu bāzēs,

norādot visu un jebkādu informāciju, kuras izvietošana nav noteikti aizliegta ar likumu. Šajā gadījumā

Provaiders nav atbildīgs par iespējamajiem Klientam nodarītajiem zaudējumiem, t.sk. par neiegūto

peļņu, labas reputācijas zaudēšana un citiem materiāliem zaudējumiem.

3.4. Provaiders neuzņemas garantijas par Pakalpojuma atbilstību kādam mērķim un nav atbildīgs ne par

tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, ko var ciest Klients Pakalpojuma izmantošanas rezultātā vai

Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma dēļ. Provaiders nav atbildīgs par Klienta datu (informācijas) un

datņu zaudējumiem, dzēsumiem vai bojājumiem. Puses apzinās, ka dažādu iemeslu dēļ var notikt

Pakalpojuma pārtraukumi.

3.5. Provaiders neatbild par Internet tīkla darba traucējumiem, kas radušies no viņa neatkarīgu iemeslu

dēļ.

3.6. Provaiders ir tiesīgs bez iepriekšējā brīdinājuma pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

3.6.1. Klients neveic maksājumus par sniegtajiem Pakalpojumiem;

3.6.2. Klients neievēro šī līguma noteikumus;

3.7. Provaiders ir tiesīgs izmantot tehniskās sistēmas, kas uzrauga pārkāpumus, ieskaitot neautorizētas

piekļuves, sistēmu pārvaldi, drošības pasākumu plānošanu, operāciju un vispārēju sistēmu darbības

drošību. Pārkāpumu uzraudzības laikā informācija var tikt analizēta, rakstīta, kopēta, lietota atļautajām

vajadzībām.

3.8. Provaiders ir tiesīgs atslēgt bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurus sistēmu lietotāju kontus, kas tiek

izmantoti, lai pieslēgtos pie trešo personu sistēmām bez šo personu piekrišanas. Piekļuve pie tīkliem un

sistēmām ārpus Provaidera tiešās kontroles var tikt veikta tikai ar trešās personas rakstisku piekrišanu.

Provaiders pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs pieprasīt no Klienta dokumentu, kas apstiprina piekļuves

tiesību pie trešo personu tīkliem vai sistēmām esamību.

3.9. Provaiders patur tiesības atteikt Pakalpojuma sniegšanu, ja jebkādi materiāli, kas pēc Provaidera

domām ir aizskaroši, draudoši, nelikumīgi, ir vērsti pret trešo personu interesēm vai kā citādi pārkāpj

Pakalpojumu lietošanas noteikumus. Šādi materiāli var tikt izdzēsti (vai citādi ierobežoti) ar/bez

brīdinājuma.

3.10. Provaiders patur tiesības daļēji vai pilnībā ierobežot Pakalpojumu sniegšanu, ja Klients ilgāk par 48

stundām nav sniedzis atbildi uz Provaidera sūtītajiem e-pastiem par trešo personu pretenzijām par

Klienta izmantojot Provaidera sniegtos pakalpojumus. Visām trešo personu izteiktajām pretenzijām jābūt

atrisinātām 48 stundu laikā izmantojot Provaidera atbalsta un/vai e-pastu sistēmas.

3.11. Provaiders nav atbildīgs par trešo personu nodarījumiem, ja šādus nodarījumus trešās personas ir

nodarījušas ar Klienta nodotajiem pieslēguma datiem un Provaiders netika par to rakstiski informēts.

3.12. Provaiders patur tiesības piestādīt rēķinu Klientam par resursu iztīrīšanu vai par reģistrācijas

izņemšanu no melnā saraksta. Ieņēmumi, kas tiks iegūti šādā veidā, tiek izmantotas pēc Provaidera

ieskatiem.

3.13. Provaiders neuzņemas atbildību vai risku par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem. Rezerves

kopēšanas rīks tiek piedāvāts kā papildus Pakalpojums un nav obligāti iekļauts standarta Pakalpojumu

klāstā. Provaiders neuzņemas atbildību par failu esamību Klienta kontā. Klients uzņemas pilnu atbildību

par visiem failiem un datu transakcijām un to attiecīgu rezerves kopēšanu no/uz Provaiders serveriem.

4. Maksājumi, norēķinu veikšanas kārtība

4.1. Jebkurš maksājums saskaņā ar šo līgumu uzskatāms par veiktu dienā, kad attiecīgā naudas summa

ieskaitīta Provaidera bankas kontā vai iemaksāta Provaidera kasē.

4.2. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta vienu reizi mēnesī par nākamo mēnesi, līdz rēķinā

norādītajam datumam. Puses vienojas, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.

 

Lapa 3. no 4.

 

Rēķini tiek nosūtīti uz otras Puses elektroniskā pasta adresi.

4.3. Par maksājumu termiņu nokavēšanu Provaiders ir tiesīgs pieprasīt no Klienta līgumsoda samaksu

0,5% (pus procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

4.4. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo

neveikto maksājumu segšanas.

4.5. Klients pats norēķinās ar telekomunikāciju Pakalpojumu sniedzēju (telefona kompāniju), kas

nodrošina Klienta savienojumu ar Pakalpojuma sniedzēja serveri (komunikācijas mezglu).

4.6. Klients piekrīt, ka līdz nav iesniegts rakstveida pieteikums par Pakalpojuma nodrošināšanas

pārtraukšanu vai pagaidu Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, vai citādu Pakalpojumu ierobežošanu,

rēķini tiek piestādīti Klientam uz ikmēneša rēķinu bāzes, ja vien nav panākta cita rakstveida vienošanās ar

Provaideru.

5. Drošība

5.1. Vienlaicīgi ar šī līguma apstiprināšanu Klientam piešķirto pieejas datus (loginu u paroli), kuru

Klients apņemas turēt slepenībā, kā arī nodrošināt paroles slepenības ievērošanu no citu personu puses.

Ar šo Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas tiek veiktas izmantojot paroli, t.sk., bez Klienta

atļaujas. Klientam nekavējoši jāapziņo Provaiderim par jebkurām neatļautām darbībām ar Klienta

loginu un pieejas paroli.

5.2. Provaidera sistēmas(/-u) lietošana automātiski ir pakļauta uzraudzībai.

5.3. Klientam ir pienākums izmantot drošas paroļu kombinācijas. Ja tiek lietota viegla paroles

kombinācija, Provaiders patur tiesības ierobežot Klienta piekļuvi Pakalpojumam līdz brīdim, kamēr

netiek uzstādīta droša piekļuves paroles kombinācija. Ja pārbaudes laikā tiek atklātas nedrošas (viegli

uzminamas) paroļu kombinācijas, Provaiders informē par to Klientu. Klientam tiek dota iespēja

nomainīt/uzlabot paroles kombināciju.

5.4. Piemēri nevēlamam un aizliegtajam saturam, kura dēļ tiks pārtraukta Pakalpojuma sniegšana:

5.4.1. Galotnes lapas (topsites), IRC skripti/boti (automātiskās sistēmas), Proksēšanas (Proxy)

skripti/anonimizācijas rīki, Nelikumīgu loteriju vai azartspēļu lapas, MUD/RPG/PBBG spēļu serveru

izvietošana, IP adrešu skenēšanas programmnodrošinājums, E-pastu mēslošanas (spamošanas)

programmnodrošinājums, Bilžu izvietošanas sistēmas (līdzīgi kā Photobucket vai TinyPic),

Automātiskās lapu apskates (Autosurf)/PTC/PTS/PPC lapas, Komerc Banneru apmaiņas sistēmas,

Failu izvietošanas/rezervēšanas sistēmas (līdzīgi kā Rapidshare), Pirātiskais programmnodrošinājums,

Komerciālo audio resursu tālāk izplatīšanas sistēmas (vairāk par vienu vai divām datnēm), Augsta riska

fondu investīciju programmu sistēmas (HYIP) vai līdzīgas vietnes, Investīciju vietnes (Forex, E-Gold,

Second Life, Linden Exchange, Ponzi shēmas, MLM, dažāda cita veida piramīdas), Nelikumīgi sporta

izložu lapas (totalizatori), Nelikumīgiem mērķiem paredzētā programmnodrošinājuma lapas, Jebkādu

aizliegtu vai licenzējamo preču tālākpārdošanas vietnes, Forumi un/vai vietnes, kas izplata nelikumīgu

programmnodrošinājumu vai atsauces uz to;

5.4.2. Vietnes, kas atbalsta nelikumīgas aktivitātes;

5.4.3. Cits nelegāls un pretlikumīgs saturs.

5.5. Klients, kas izsūta SPAM vēstules no sava lietotāja konta tiks atslēgts no Pakalpojumu sniegšanas ar

vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Vietnes, kas tiek reklamētas izmantojot SPAM tipa vēstules nevar tikt

izvietotas uz GARMTECH tehniskajiem resursiem. Šādiem ierobežojumiem var tikt (bet ne obligāti)

pakļautas vietnes, kas tiek reklamētas pa faksu, telefonu, e-pastu, tiešo saziņu (instant messaging).

Jebkurš resursa pārvaldei izmantots lietotājs, kas tiek iekļauts kādā no ierobežojumu sarakstiem, tiks

bloķēts un/vai dzēsts ar vai bez iepriekšējā brīdinājuma.

5.6. Provaiders ir tiesīgs informēt kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes par visiem

likumpārkāpumu gadījumiem, kā arī izsniegt tām visu Provaidera rīcībā esošo informāciju par Klientu.

5.7. Klientam nav atļauts:

5.7.1. Lietot 25% vai vairāk resursus ilgāk par 90 sekundēm. Tam var būt vairāki iemesli, kas var radīt

šādu problēmu, ieskaitot: CGI skriptus, FTP, PHP, HTTP un citi.

5.7.2. Palaist izdalītos (stand-alone), nevēlamus fona servera procesus jebkurā servera darbības laikā.

Pie tādiem ir pieskaitāmi jebkuri fonā strādājoši programmnodrošinājuma fragmenti, piemēram,

IRCD.

 

Lapa 4. no 4.

5.7.3. Palaist Spider tipa lapu indeksēšanai paredzētos programmnodrošinājuma rīkus (ieskaitot Google

Cash/AdSpy) uz kopīgās lietošanas serveriem.

5.7.4. Palaist jebkurus programmnodrošinājuma rīkus, kas komunicē ar IRC tīkliem.

5.7.5. Palaist jebkurus programmnodrošinājuma rīkus, kas komunicē ar Bittorent tīkliem (tādi, ka

aplikācijas, trekeri, klienti). Klientam ir atļauts izvietot atsauces uz oficiāliem un legāliem bittorent

risinājumiem, bet nav atļauts izvietot tos uz Provaidera kopīgās lietošanas serveriem.

5.7.6. Piedalīties jebkurās datu apmaiņas (file-sharing) vai peer-to-peer tipa aktivitātēs.

5.7.7. Palaist jebkādus spēļu serveru rīkus (tādus, kā counter-strike, half-life, battlefield1942 un citi).

5.7.8. Palaist vairākus fona (cron) servisus ar intervālu mazāku par 15 minūtēm starp tiem

5.7.9. Palaist jebkādus MySQL pieprasījumus ilgākus par 15 sekundēm. MySQL tabulām jābūt

indeksētam atbilstoši visām pieņemtām prasībām.

5.7.10. Palaist pārlases uzbrukumu programmas, skriptus, aplikācijas.

5.7.11. Palaist uzticējumglabāšanas vai bankas aizņemtajās kapitālus.

5.8. Ja notiek vairāk nekā 250 000 inodes lietošana uz jebkura kopīga lietošanas servera, tad Klients

saņem sākuma brīdinājumu, un gadījumā, ja šāda situācija netiek atrisināta, Klients tiek bloķēts. Klienta

konti, kas izmanto vairāk par 100 000 inodes jebkurā laikā automātiski tiek atslēgti no rezerves kopiju

veidojošās sistēmas kā limitu izlietojušas. Jebkurš fails – web vietne, zīmējums, epasts un tam līdzīgi

izmanto vienu inode. Vietnes, kas bieži pārsniedz standarta inode limitēšanas, visticamāk tiks bloķētas bez

brīdinājuma; kaut arī vietnes kas bieži veic liela failu daudzuma operācijas (dzēšana, izveide, kopēšana)

tiek automātiski atzīmētas pārbaudei un/vai bloķēšanai vēlākā laika posmā.

5.9. Jebkurš dalītās lietošanas Klienta konts, kas lieto vairāk par 20Gb cietā diska vietas var tikt dzēsts no

rezerves kopiju servera. Visi dati šādā gadījumā tiks kopēti uz otrā cietā diska fiziskajā serverī, kas palīdz

saglabāt datus tehnisku problēmu gadījumā. Dalītās lietošanas serveru Klientiem nav tiesības tālāk pārdot

lietojamos Pakalpojumus trešajām personām.

6. Citi noteikumi

6.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm līguma izpildes gaitā, tās risina savstarpēju sarunu

veidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata LR tiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Lietas izskatīšanas vieta – Rīga, lietas izskatīšanas valoda - latviešu.

6.2. Līgums sastādīts saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Puses piekrīt pakļauties Latvijas tiesu

jurisdikcijai, ja rodas jebkura veida strīds tiešā vai netiešā sakarā ar Līgumu.

6.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, bet ne vēlāk

kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei.

6.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai. Gadījumā, ja

kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses

tiesību pārņēmējam.

6.5. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās

vienošanās, kas bijušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līgumu.

6.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu

parakstīti.

7. Nepārvarama vara

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas

apstākļi, kurus Puse nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puse nav vainojama.

Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie

nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un

tamlīdzīgi ārpus Puses kontroles esoši apstākļi.

7.2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līdzējam nekavējoties jāinformē par to otru Līdzēju.

8. Atteikuma tiesības

Tā kā Pakalpojums tiek sniegts uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Klients nevar izmantot likumā

noteiktās atteikuma tiesības.

Copyright 2017 GARMTECH. All Rights Reserved.